תקנון תחרות/הגרלה אינסטגרם

1.     הגדרות

יובהר כי האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

בתקנון זה יפורש כל מונח בהתאם להגדרתו להלן:

1.1 "עורכת ההגרלה" – חברת פרש תכשיטים בינלאומי בע"מ, ח.פ 515284461

מרחוב הקישון 28 תל אביב.

            1.2 "מבצע ההגרלה" – מבצע הגרלת אינסטגרם, נושאת פרס בשווי של 1,000 ש"ח
                   ברכישת תכשיטים באחד מסניפי החברה.
                   המבצע יערך בין התאריכים  10.4.19 – 9.5.19 ומועד ההגרלה : 30.5.19.

מבצע ההגרלה נערך בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלה לפרסומות מסחריות לפי חוק העונשין התשל"ז 1977. ("ההיתר"). מטרת מבצע ההגרלה, בין היתר, היא שיווק וקידום מכירות, ואינה נחשבת להגרלת קניון בהתאם להגדרות בהיתר.

1.3 "המפקחת" – עו"ד, רו"ח קרן ישראלי, אשר סמכויותיה הינם בהתאם לסעיף 2 להיתר. כתובת מייל Kerenisra2@gmail.com

1.4 "הפרס" – הפרס בו יזכה הזוכה – שובר של 1,000 ש"ח ברכישת תכשיטים.

1.5 "הסניפים המשתתפים" – רשימת הסניפים המשתתפים המפורטת בנספח א' בתקנון זה.

1.6 "אינסטגרם פרש" - @freshjewelryltd

1.7 ניתן לעיין בתקנון זה באתרי האינטרנט https://www.freshjewelry.org/ ו/או בתיאום מראש, במשרדי עורכת ההגרלה.

2. קריטריונים להשתתפות במבצע/הגרלה
 

רשאי להשתתף במבצע/הגרלה כל לקוח/ה של פרש תכשיטים המקיים את כל התנאים הבאים:

2.1 חבר מועדון או מצטרף חדש במהלך תקופת מבצע ההגרלה.

2.2 בעל חשבון אינסטגרם פעיל שאינו פיקטיבי.

2.3 לא ישתתפו בהגרלה עורך ההגרלה, עוזרו, מפקח ההגרלה, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.

2.4 המשתתף הינו תושב או אזרח ישראל שמלאו לו 18 שנים לפחות.

2.5 השתתפות במבצע ההגרלה הינה לשימוש אישי ופרטי ושלא לצרכים מסחריים.

2.6 המשתתף מאשר כי הוא קרא ומאשר הוראות תקנון זה, עומד בתנאיו, ומסכים לכל האמור בו, לרבות כל שינוי שיעשה בו.

2.7 משתתף אשר לא יעמוד בתנאי ההשתתפות, תיפסל זכאותו להשתתף בהגרלה.

 

 

 

3. כללי ההשתתפות בהגרלה

על מנת להשתתף בהגרלה, על לקוחות החברה לבצע את הפעולות הבאות :

3.1 עקבו אחר עמוד האינסטגרם של פרש תכשיטים @freshjewelryltd

3.2 העלו סטורי עם התכשיט שנרכש באחד מסניפי החברה וציינו את שמכם המלא, כתובתכם והסניף שבו רכשתם את התכשיט.

3.3 יובהר בזאת, כי רשאי כל לקוח להעלות סטורי ככל שירצה, אך שמו יוכנס להגרלה פעם אחת
      בלבד.

4. מועד ההגרלה ואופן ביצועה

4.1 עורכת ההגרלה תערוך את ההגרלה בין המשתתפים הרשאים להשתתף בהגרלה ביום 

      30.5.19 שעה תתפרסם בהמשך.

4.2 ההגרלה תבוצע בשידור חי באינסטגרם של עורכת ההגרלה ובפיקוחה ובהימצאותה של המפקחת על ההגרלה עו"ד, רו"ח קרן ישראלי.

4.3 שמות הזוכים יפורסמו בשידור חי באינסטגרם ויוצגו באתר החברה.

4.3 בכל סניף מרשימת הסניפים בנספח א' יוגרל לקוח אחד בלבד המקיים את תנאי ההשתתפות.

4.4 מסירת שובר המתנה תתבצע באותו סניף שבו נרכש התכשיט, בהצגת חשבונית ות.ז של אותו 
      אדם והתאמתו לעמוד האינסטגרם שלו.

4.5 הזכייה הינה אישית של בעל חשבון האינסטגרם ואינה ניתנת להעברה מאדם לאדם.

5. תנאים נוספים

5.1 ההשתתפות במבצע ההגרלה מהווה הסכמה של המשתתף להוראות תקנון זה, ופוטר את עורכת ההגרלה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה עם מבצע ההגרלה.

5.2  המשתתף מצהיר כי בעצם תיוג והעלאת הסטורי לאינסטגרם החברה, הסכים שעורכת ההגרלהתוכל להשתמש בה, בשם היוזר שלו/ שלה באינסטגרם ובתיאור התמונה המצורף (אם יש) על עיצובה, תוכנה וניסוחה כראות עיניה, ללא הגבלות כלשהן, ו/או לשנות אותם ו/או להעביר אותם לצד ג' וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתו לכך ומבלי שיקבל כל פיצוי בעניין והכל על בסיס שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של עורכת ההגרלה.

5.3  המשתתף מצהיר כי בעצם שליחת הסטורי הסכים לוותר מראש על כל טענה ו/או תובענה בגין זכות זו של חברת פרש תכשיטים, לרבות תביעות כספיות ותביעות של זכויות יוצרים, מכל סוג שהוא, ולרבות תביעות מכח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

5.4 עורכת ההגרלה רשאית לפסול ו/או למחוק סטורי או תמונה אשר יתברר לדעתה כי אינה עומדת בתנאי ההשתתפות ו/או שאינה זכאית לפרס בהתאם לתנאי התקנון ו/או נמצאה אינה ראויה והולמת, והכל - על פי שיקול דעתה הבלעדי.5.5 זכייתו של משתתף עשויה להיות מסוקרת, ובהשתתפותו בתחרות מאשר הזוכה ומסכים  לפרסום שמו ולסיקור זכייתו - וזאת ללא קבלת כל תמורה נוספת ו/או אחרת להוציא הפרס בו זכה.

5.6 עורכת ההגרלה רשאית לשנות את מבצע ההגרלה ואת הוראות תקנון זה עקב אילוצים שאינם תלויים בעורכת ההגרלה. תקלה אשר מקורה באירוע שאינו בשליטתו של עורכת ההגרלה לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד.

 

 

 

6. הפרס

6.1 שובר של 1,000 ש"ח לרכישת תכשיטים בסניף בו נרכש התכשיט שהועלה לסטורי. מימוש השובר יעשה ברכישה אחת.אין ולא תינתן אפשרות למשתתף להמיר את הפרס בכסף או בשווה-ערך אחר.

6.2 מימוש הזכייה לא כולל תכשיטים מזהב 14K, שעונים ותכשיטים בעיצוב אישי.

6.3 מימוש הזכייה כולל אך ורק תכשיטים הזמינים במלאי ומוצגים בסניפים.

6.4 תוקף השובר הינו עד 6 חודשים מיום עריכת ההגרלה ולמימוש בקנייה אחת בלבד.

6.5 אין כפל מבצעים במימוש השובר.

6.6 ביטול עסקה תיעשה  בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א- 2010 , לרבות זכות הביטול הכלולה בתקנות 5 ו-6 לתקנות אלו.  

6.7  המשתתף אינו מחויב לקבל את הפרס המוענק במסגרת מבצע ההגרלה. במידה והמשתתף החליט לא לקבלו או שלא מימש את הפרס במועד ובתנאים האמורים בתקנון זה- לא יהיה זכאי לכל זכות או לפיצוי כספי ולא יהיו לו טענות כלפי עורכת ההגרלה.

6.8 כל חבות במס בגין קבלת ומימוש הפרס, ככל שתחול, מוטלת על המשתתף בלבד ובאחריותו.

6.9 הדין החל על תקנון זה ועל מבצע ההגרלה הינו הדין הישראלי בלבד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח א'

רשימת הסניפים המשתתפים במבצע ההגרלה :

1.     קניון רננים רעננה

2.     קניון ג'י כפר סבא

3.     קניון עיר ימים נתניה

4.     קניון איילון

5.     סוקולוב חולון

6.     קניון ראשונים

7.     קניון שער ראשון

8.     קניון הנגב עזריאלי

9.     סניף שפרעם T&E

10.  סניף טבריה