10% הנחה בקוד קופון fresh10

0

תקנון מועדון הלקוחות

תקנון מועדון לקוחות "FRESH"


תקנון זה יחול על כל מי שיבחר להצטרף כ"חבר" ב"מועדון הלקוחות" – כפי שיוגדרו להלן, באמצעות מילוי טופס בקשה בסניף או באמצעות רישום באתר, והינו חלק בלתי נפרד מטפסי ההצטרפות.

הסכמה להצטרף למועדון הלקוחות מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה, על כל סעיפיו, תנאיו וכן כל שינוי עתידי של התקנון, והתחייבות לפעול לפיו.


 1. 1. הגדרות


 1. 1.1 "מועדון הלקוחות" – מועדון הלקוחות של חברת פרש תכשיטים בינלאומי בע"מ (להלן: "פרש" או "החברה").
 2. 1.2 "חבר" – מי שחתם על טופס הצטרפות באחד הסניפים או באתר, או שחברותו חודשה בהתאם להוראות התקנון, הסדיר את תשלום דמי ההצטרפות או דמי החידוש לפי העניין – ככל שהחברה קבעה סכומים כאמור, והחברה קיבלה את בקשתו להצטרפות או חידוש החברות והנפיקה לו כרטיס חבר, ובלבד שאינו עובד של החברה.
 3. 1.3 "כרטיס חבר" - כרטיס אשר תנפיק פרש, ככל שתמצא לנכון, לחברי מועדון הלקוחות. 
 4. 1.4 "דמי ההצטרפות" –הסכום אשר יוחלט ע"י פרש, וישולם ע"י הלקוח כתנאי להצטרפותו כחבר מועדון הלקוחות לתקופה של שנה מיום שקיבלה החברה את בקשתו להצטרף כחבר וניתן לו כרטיס החבר.
 5. 1.5 "דמי החידוש" – הסכום אשר יוחלט ע"י פרש לתשלום בגין כל שנת חברות, החל מתום שנת החברות הראשונה אשר ישולם ע"י הלקוח בתחילת כל שנה עבור תקופה של 12 חודשים במהלך כל תקופת החברות כפי שתוגדר להלן.
 6. 1.6 ""תקופת החברות" תקופה של 12 חודשים מיום קבלת בקשת החבר להצטרף למועדון הלקוחות.

בכפוף למילוי התחייבויות הלקוח עפ"י תקנון זה ולתשלום דמי החידוש בתחילת כל תקופה (ככל שחברה תקבע דמי חידוש כאמור), תתחדש תקופת החברות באופן אוטומטי לתקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת (להלן: "תקופות החידוש"). 

כל הוראות תקנון זה יחולו ימשיכו לחול במהלך תקופות החידוש ללא כל שינוי.


 1. 2. הצטרפות למועדון הלקוחות


 1. 2.1 הצטרפות למועדון הלקוחות תיעשה באמצעות מילוי כל פרטי טופס בקשה להצטרפות למועדון באחד מסניפי "פרש" או באתר החברה, תשלום דמי ההצטרפות (כפי שנקבעו וככל שנקבעו ע"י החברה), ולאחר שהחברה קיבלה את בקשת ההצטרפות, ובהתאם לשיקול דעתה, הנפיקה ללקוח כרטיס חבר (להלן ביחד:" תנאי ההצטרפות").


למען הסר ספק מובהר כי רק לאחר קיום תנאי ההצטרפות במלואם ייחשב כלקוח כחבר מועדון הלקוחות, וכי אין במילוי בקשת ההצטרפות כדי לחייב את החברה לקבל את בקשת הלקוח להצטרף למועדון, כך שלפרש הזכות שלא לקבל לקוח כחבר מועדון הלקוחות או להפסיק חברותו מכל סיבה שהיא, ומבלי שתידרש לנמק החלטתה.


מבלי לפגוע באמור לעיל, לפרש שמורה הזכות לוותר על אחד או יותר מתנאי ההצטרפות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.


 1. 2.2 הלקוח יהא אחראי למילוי נכון ומדויק של כל פרטיו האישיים בטופס ההצטרפות, וכן לעדכן את החברה בכל מקרה של שינוי בפרטים האישיים כאמור, כך שהחברה לא תהיה אחראית במקרה של אי קבלת הטבה ו/או הודעה כלשהי ע"י החבר עקב טעות ו/או היעדר עדכון ו/או אי התאמה בפרטי החבר או מכל סיבה אחרת.


 1. 2.3 הלקוח ייחשב כחבר מועדון הלקוחות לאחר הצטרפותו למועדון כאמור בסעיף 2.1 לעיל, ולמשך כל תקופת החברות, בכפוף למילוי התחייבויותיו עפ"י תקנון זה, לרבות התחייבותו לתשלום דמי ההצטרפות ודמי החידוש (כפי שנקבעו ע"י החברה, וככל שנקבעו) במהלך כל תקופת חברותו, וכן בכפוף לזכותה של החברה להפסיק את חברותו בהתאם לתנאי התקנון.


 1. 2.4 ההצטרפות למועדון הלקוחות הינה אישית, והזכאות לקבלת ההטבות כחבר מועדון הלקוחות היא אך ורק לחבר בהצגת כרטיס חבר או באמצעות הצגת תעודה מזהה של החבר (תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה).


 1. 2.5 לחבר תהא הזכות לבטל את הצטרפותו למועדון הלקוחות ולפרש תהא הזכות להפסיק את חברותו של אדם במועדון הלקוחות, בכל עת ומכל סיבה סבירה וחוקית בהודעה בכתב שתימסר לכתובת הלקוח או החברה לפי העניין.

מוצהר ומוסכם כי בכל מקרה של ביטול החברות במהלך תקופת החברות, בין אם ביוזמת הלקוח ובין אם ביוזמת החברה, הלקוח לא יהא זכאי להחזר של דמי ההצטרפות או דמי החידוש ששולמו על ידו טרם מועד הביטול האמור ככל ששולמו, וכן למימוש צבירת הנקודות וההטבות ככל שאלו לא נוצלו על ידו טרם הביטול.


 1. 3. הטבות


במהלך כל תקופת חברותו של החבר במועדון הלקוחות יהא זכאי החבר להטבות כדלקמן:


 1. 3.1 צבירת נקודות זכות


בגין כל רכישה בסך 20 ₪ שיבצע חבר בסניפי החברה או באתר יהא זכאי החבר לצבירה של 1 נקודה.


ערך כל נקודת זכות הוא בשיעור של 1 ₪ לרכישת מוצרים בסניפים ו/או באתר "פרש" בכפוף לאמור בתקנון זה (להלן: "נקודות הזכות").


מובהר כי הנקודות הינן נקודות אישיות, הנצברות ע"י החבר אך ורק לצורך רכישת מוצרי "פרש" עפ"י התקנון, והן אינן ניתנות להעברה ו/או להמרה למזומן ו/או לפדיון בכל דרך שהיא.


לחברה תהא הזכות לשנות את אחוז הצבירה של נקודות הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ותוקף השינוי יהא ממועד ההחלטה.


תוקף נקודות הזכות תהא לשנה ממועד קבלת נקודות הזכות, כך שבחלוף שנה תימחק לחבר יתרת הזכות.


לחבר תהא הזכות לקבל מידע בדבר נקודות הזכות שצבר, וככל שיש בידיו השגה בדבר המידע כאמור, יוכל להעלות טענותיו בפני מחלקת השירות של "פרש" וטענתו תיבדק, ואולם מוסכם כי בכפוף לבדיקת החברה, הרישום במאגרי המידע של "פרש" יהווה ראיה מכרעת ללא אפשרות להשגה או לערעור בדבר היקף נקודות הזכות שצבר כל חבר והשימוש שעשה בנקודות אלו עפ"י התקנון.


 1. 3.2 שימוש בנקודות זכות


החבר יוכל לעשות שימוש בנקודות הזכות שצבר, בעת רכישה של מוצרים ממוצרי חברת "פרש" בסניפי "פרש" או באתר בכפוף לתנאים כדלקמן:


  1. א. השימוש בנקודות יתאפשר מיידית לאחר הצבירה, וככל שלא חלפו 12 חודשים ממועד קבלת הזכות לנקודות הזכות.


  1. ב. השימוש בנקודות לא יעלה על 50% מגובה העסקה (כולל כפל מבצעים).


יתרת סכום הרכישה ישולם ע"י החבר במזומן ו/או בכרטיס אשראי.


  1. ג. במקרה של ביטול עסקה בה ניצל החבר נקודות זכות בגין חלק מסכום העסקה, תהא בכפוף למדיניות ביטול העסקה הכללית של "פרש" ובהתאם להוראות התקנות.

       למען הסר ספק מובהר כי בגין ביטול עסקה שחלקה שולם באמצעות נקודות זכות, החברה לא תזכה את הנקודות לכרטיס הלקוח. 


  1. ד. רכישה באמצעות נקודות זכות לא תזכה בצבירה של נקודות זכות על רכישה זו.


  1. ה. השימוש בנקודות יתאפשר לכל המחלקות למעט, חריטת שמות, שעונים, זהב 14קראט ועגילי ניקוב.


 1. 3.3 הטבת יום הולדת


בנוסף לאמור לעיל, החבר יהא זכאי בחודש הקלנדרי של יום הולדתו לרכוש פריט אחד בכפוף למדיניות החברה באותו המועד בהנחה של 30% (להלן: "הטבת יום ההולדת").


מובהר כי הטבת יום ההולדת לא תחול על שעונים, שמות / חריטה, מוצרים מזהב ועגילי ניקוב.


החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים שאינם נכללים בהטבת יום ההולדת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ותוקף השינוי יהא ממועד ההחלטה.


 1. 4. דיוור ושמירה על פרטיות


 1. 4.1 פרטי החבר, אשר נמסרו על ידו במסגרת טופס ההצטרפות, ישמרו ע"י החברה בכתב או במדיה מגנטית, והחבר מאשר בזאת עם הצטרפותו למועדון הלקוחות ובמסירת טופס ההצטרפות על הסכמתו להיכלל במאגר המידע הרשום של החברה וכן על הסכמתו לקבל דיוור מהחברה לרבות הודעות, דברי פרסומת, עדכונים, מידע שיווקי וכל מידע אחר הרלבנטי ללקוחות "פרש" ולמועדון הלקוחות של "פרש" ולכל מותג או רשת שייצטרפו ל"פרש" בעתיד, והכל באמצעות משלוח דואר, מסרונים, מיילים ובכל דרך אחרת שתבחר החברה ומבלי שהדבר ייחשב לפגיעה בפרטיות.


החבר יהא רשאי לבקש מהחברה להוציאו מרשימת הדיוור של מועדון הלקוחות, באמצעות הודעה בכתב אשר תישלח על ידו למייל החברה service@freshjewelry.org או באמצעות לחיצה על הקישור במסרון שהתקבל והחברה תפעל להסרתו בתוך זמן סביר מקבלת ההודעה כאמור.


 1. 4.2 החברה לא תעשה שימוש בפרטי החבר שנמסרו לה אלא לצורך ניהול מועדון הלקוחות, לרבות לצורך יצירת קשר עם חברי מועדון הלקוחות, משלוח הודעות וכן פעולות שיווק ופרסום של "פרש".

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהצטרפות לרשימת הדיוור ו/או למועדון הלקוחות כדי לחייב את החברה להודיע על הטבות ו/או מבצעים ו/או עדכונים על מכירות סוף עונה, וכי ההודעות כאמור יישלחו אך ורק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.


 1. 4.3 עם סיום חברותו של החבר במועדון הלקוחות, רשאי החבר לבקש מהחברה להסיר את המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה והכל בהתאם להוראות הדין.


 1. 5. שונות


 1. 5.1 חברת "פרש" שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל את מועדון הלקוחות ו/או לשנות את האמור בתקנון זה, מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת, וזאת בין השאר (אך לא רק) בנושאים כדלקמן:


  1. א. לשנות את תנאי ההצטרפות למועדון ו/או להוסיף תנאים נוספים ו/או לבטל התנאים ו/או חלקם.
  2. ב. לקבוע את גובה דמי ההצטרפות ו/או החידוש ו/או לבטלם ו/או שלא לגבותם ו/או לשנותם. 
  3. ג. לשנות ו/או לבטל ו/או להרחיב את היקף ההטבות הניתנות על ידה לחברי המועדון ו/או לשנות את תנאי צבירת ההטבות.


תוקף השינוי יהא בהתאם לאמור בהחלטה.


 1. 5.2 נוסח התקנון המחייב את החברים ואת מועדון הלקוחות יהא נוסח התקנון המפורסם באתר ומצוי במשרדי החברה, לרבות כל השינויים שבוצעו בו.


ככל שקיימת סתירה בין האמור בנוסח התקנון התקף, לבין פרסומים אחרים של החברה, הוראות התקנון יגברו.


התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ויש לראות את כל האמור בו כנכון גם לגבי לשון נקבה.


 1. 5.3 סמכות השיפוט בכל הקשור לאמור בתקנון זה יהא אך ורק לבית המשפט בישראל, במחוז תל אביב.


 1. 5.4 בכל פנייה בקשר לאמור בתקנון זה ו/או ליישום תקנון זה יש לפנות למחלקת שירות לקוחות של החברה באמצעות מייל service@freshjewelry.org או בפקס 03-9446446 (992/0)